หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 บทที่ 5

บทที่ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
      5.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร ข้อกำหนดนี้ต้องการคุยกับผู้บริหารว่าเอาจริงแค่ไหน มีแนว
            ทางบริหารระบบ การนำไปใช้ การประยุกต์ใช้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างไร
             (แม้จะไม่แม่นข้อกำหนด) ก็ถือว่าสอบผ่าน เพราะหลักการบริหาร 8 ประการ เน้นเรื่อง
             ภาวะผู้นำ บริษัทฯ ได้มีแผนงานประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง/ปี เป็นประจำทุกปี)
          - MD. กำหนดทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยบริหารงาน พร้อมทั้งมอบหมายให้ QMR.
             จัดทำนโยบายคุณภาพ, วัตถุประสงค์คุณภาพ แจกจ่ายไปยังทุกแผนก และ
             สร้างความตระหนักรับรู้ให้ทราบโดยทั่วถึงทั้งองค์กร อย่างต่อเนื่อง
      5.2 การมุ่งเน้นที่ลูกค้า ผู้บริหารต้องกำหนดถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า การตรวจวัด
             ความพึงพอใจของลูกค้ามีกระบวนการอย่างไร ซึ่งองค์กรได้กำหนดไว้ใน "การทบทวน
             คำสั่งซื้อของลูกค้า" SP-SAL-001 ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนที่ชัดเจน
      5.3 นโยบายคุณภาพ องค์กรกำหนดนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ แยกเป็นสัดส่วนระหว่าง ผลิต,
             ขนส่ง, ขาย โดยม่งเน้นให้คงคุณค่า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายคุณภาพนี้ต้อง
             ไม่ขัดแย้งกับ วัตถุประสงค์ขององค์กร ต้องนำเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
             เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบ และต้องสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง เช่น ติดประกาศ,
             อบรม (พนักงานต้องเข้าใจความหมาย)
      5.4 การวางแผน
            5.4.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ผู้บริหารต้องกำหนดให้จัดตั้ง เป้าหมายคุณภาพของ
                      ทุกแผนก และต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์หลัก / นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
                      ซึ่งจะต้องวัดผลได้ โดยทั้วไปกำหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจน
            5.4.2 การวางแผนระบบบริหารคุณภาพ กำหนดให้มีการวางแผนงาน และนำไปปฏิบัติ
                     ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งหลักฐาน ที่ต้องการคือ แผนงาน อาจเป็นฟอร์มบันทึก
                     ว่าใครต้องทำอะไร ซึงรายละเอียดกำหนดใน คู่มือคุณภาพ QM-QMR-001
                     การเปลี่ยนแปลง ระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ปรับผังองค์กรใหม่, ผลิตภัณฑ์ใหม่,
                     มีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีกระบวน
                     การควบคุมให้คงความสมบูรณ์ของระบบ และนำไปปฏิบัติ
      5.5 ความรับผิดชอบ อำนาจสั่งการ และการสื่อสาร
             5.5.1 ความรับผิดชอบ อำนาจสั่งการ องค์กรได้กำหนด "ผังองค์กร" FM-PER-001 และ
                    "ใบกำหนดหน้าที่งาน" FM-PER-002 ที่ชัดเจนในส่วนงายฝ่ายบุคคล และได้มี
                      การสือสารโดยการอบรมท่ายทอดความรู้ให้รับทราบทั่วถึงกันทั้งองค์กร
             5.5.2 ตัวแทนฝ่ายบริหาร ประกาศแต่งตั้ง ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR.)
                       โดยให้ MD. อนุมัติลงนาม ประกาศ ให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยมีอำนาจหน้าที่
                        รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
                    - จัดทำคู่มือคุณภาพ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมให้นำไปปฏิบัติ
                        และคงรักษาไว้ รายงานผลต่อ MD.
              5.5.3 การสื่อสารในองค์กร องค์กรกำหนดกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมใน คู่มือคุณภาพ โดย
                       ระบุว่าต้องสื่อสารอะไรวิธีไหน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องสื่อสาร เช่น ประสิทธิภาพ
                       และประสิทธิผลของระบบ, IQA, การทบทวนต่างๆ
       5.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
             5.6.1 บททั่วไป กำหนดให้มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง/ปี และจัดทำ
                      "ใบแจ้งวาระการประชุม" FM-QMR-001 ซึ่งหัวข้อการประชุมกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า
                        7 ข้อ โดยครอบคลุมถึง โอกาสในการปรับเปลี่ยนระบบ และผลกระทบอื่นๆ
                        และต้องจัดทำบันทึก "รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร" FM-QMR-002
                        เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
              5.6.2 ข้อมูลสำหรับการทบทวน
                     - ผลการตรวจติดตามภายใน, ผลการตรวจประเมินโดยลูกค้า, การร้องเรียนจากลูกค้า,
                        ผลการตรวจวัดความพึงพอใจ NC./CCR./CAR./PAR. ,การติดตามผลการประชุม
                        ครั้งก่อน, การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบ, ข้อเสนอแนะ
              5.6.3 ผลจาการทบทวน ในการรายงานผล ผู้บริหารระดับสูงต้องพิจารณาสรุปผลว่า
                       จะดำเนินการปรับปรุงอย่างไร หรือ มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
                       ให้บรรลุผล ผลิตภัณฑ์ที่ ระะบุข้อกำหนดของลูกค้าไว้ เช่น สเปค ต่างๆ
                        ต้องหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ถ้ามีอัตราของเสียเยอะ ต้องหาแนวทางปรับลด
                        ให้น้อยลง โดย กระบวนการ NC เป็นต้น ในส่วนของทรัพยากรที่จำเป็น ก็คือ
                        สิ่งที่รายงานนั่นเอง ต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง ก็เสนอ และทบทวนในที่ประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: